Suport Informàtic

Àrea client :

Accés 24h

Interfície personalitzada per usuari

Control de processos

Visibilitat de l’estoc en temps real

Fitxes dels articles

Traçabilitat per referència/lot

Tracking (seguiment dels enviaments)

Gestió de BBDD per enviaments massius:

Neteja BBDD

Filtres de control

Seguiment dels estats dels registres

Informes

Suport a màrqueting digital:

Promocions

Concursos

Premis

Cash Back

Disseny i Maquetació de Landings

BBDD

Gestió i validació de registres (leads)

Reemborsaments

Informes